Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Aanvragen van een ge´ndividualiseerd traject

Artikel 50. Begrip ge´ndividualiseerd traject
Artikel 51. Procedure aanvraag IT
Artikel 52. Beroep

 

Artikel 50. Begrip ge´ndividualiseerd traject


Een ge´ndividualiseerd traject of individueel traject is elk traject dat afwijkt van het modeltraject; het is een studieprogramma op jouw maat omwille van vrijstellingen of studievertraging.
Gemakkelijkheidshalve spreken we binnen de hogeschool van een individueel traject of IT.

Wie kan een IT aanvragen?
- studenten die in een modeltraject studieachterstand oplopen
- studenten die zich kunnen beroepen op faciliteiten
- studenten die op basis van EVC/EVK een groot volume aan vrijstellingen hebben verworven
- studenten die vorig academiejaar reeds een IT hadden

In uitzonderlijke gevallen kan een jaarprogramma worden goedgekeurd van meer dan 66 studiepunten.


Artikel 51. Procedure aanvraag IT


Je doet bij je (her)inschrijving een aanvraag via de website van de PHL.
Je neemt best contact op met je studentenbegeleider die je bijstaat met de samenstelling van je dossier.
De studentenbegeleider maakt de aanvraag over aan de opleidingsco÷rdinator/departementshoofd of desgevallend de co÷rdinator van een vervolgopleiding.
De opleidingsco÷rdinator onderzoekt de aanvraag inhoudelijk, rekening houdend met het advies van minstens twee interne of externe deskundigen, de eventueel opgelegde voorwaarden inzake studievoortgang en het advies van de examencommissie.
Hij bepaalt de meer ge´ndividualiseerde voorwaarden over de opbouw van het studieprogramma, de studieduur, de deliberatieregels en studievoortgangbewaking.
De dienst studentenadministratie deelt je de beslissing mee en nodigt je uit om de goedkeuring IT en het contract te ondertekenen.
De documenten worden opgemaakt in drie exemplaren: ÚÚn voor de student, ÚÚn voor de opleiding en ÚÚn voor het dossier van de student.
De schriftelijke mededeling van het IT is een element van het studiecontract en vermeldt alleszins de globale samenstelling van het jaarprogramma, het totale aantal studiepunten voor elk studiejaar en voor elk studiejaar het aantal studiepunten en de opleidingsonderdelen waarover examen zal worden afgelegd, de bindende voorwaarden en eventuele afwijkingen op de onderwijs en examenregeling.


Artikel 52. Beroep


Je kan beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de beroepscommissie conform de procedure uitgewerkt in art. 54 en 55 van deze onderwijsregeling.