Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Afdeling 4. Examenmodaliteiten

Artikel 16. Examinator - co÷rdinerende verantwoordelijke
Artikel 17. Examenregeling
Artikel 18. Naleving examenregeling
Artikel 19. Plaats
Artikel 20. Informatie vooraf
Artikel 21. Examenvorm
Artikel 22. Wijziging van examenvorm
Artikel 23. Voorbereidingstijd voor mondelinge examens 
Artikel 24. Openbaarheid van mondelinge examens
Artikel 25. Deelexamens

 

Artikel 16. Examinator - co÷rdinerende verantwoordelijke


ž1. De lesgever (of minstens een van de lesgevers) die instaat(n) voor het onderwijzen of begeleiden van een opleidingsonderdeel, is ook de examinator. De examinator is diegene die het examen afneemt van het betreffende opleidingsonderdeel en een examencijfer toekent.
Voor bepaalde opleidingsonderdelen kunnen ook externe juryleden uit het beroepenveld of interne juryleden (andere OP-leden dan de lesgevers of begeleiders zelf) mee instaan voor de beoordeling en quotering.
Dit examencijfer is nog niet definitief; het wordt pas definitief nadat de resultaten door de bevoegde examencommissie definitief werden vastgesteld (zie Afdeling 16 van deze examenregeling).

ž2. Indien meer lesgevers instaan voor eenzelfde opleidingsonderdeel, wordt een van hen als co÷rdinerend verantwoordelijke aangeduid en bekend gemaakt via de gebruikelijke elektronische communicatiekanalen. Deze verantwoordelijke staat in voor het samenstellen en het indienen van het examencijfer voor het betreffende opleidingsonderdeel en is als enige stemgerechtigd in de examencommissie. De overige lesgevers kunnen eveneens op de examencommissie aanwezig zijn.

 

 

Artikel 17. Examenregeling


ž1. De volledige en gedetailleerde examenregeling wordt per departement ten minste 3 lesweken voor het begin van de examenperiode ad valvas en/of via de gebruikelijke elektronische communicatiekanalen bekend gemaakt. Examens van verschillende opleidingsonderdelen worden in de mate van het mogelijke niet op dezelfde dag georganiseerd.

ž2. Deze regeling omvat het rooster van de schriftelijke en mondelinge examens, de plaats en het aanvangsuur van deze examens. De examenroosters vermelden tevens de namen:
- van de examinatoren (ev. de co÷rdinerende verantwoordelijken);
- van de externe en interne juryleden die mee instaan voor de quotering;
- van de voorzitter van de examencommissie;
- en van de examenombuds.
De namen van de externe en interne juryleden die mee instaan voor de quotering worden uiterlijk 1 week voor het begin van de examenperiode ad valvas en via de gebruikelijke elektronische communicatiekanalen bekend gemaakt.

ž3. In dpt. PHL-Healthcare wordt de volledige en gedetailleerde examenregeling ten laatste bij de aanvang van het vierde kwartdeel van het opleidingsonderdeel ad valvas en via de gebruikelijke elektronische communicatiekanalen bekend gemaakt.

ž4. Voor de laatste examenperiode wordt deze regeling tenminste 3 weken voor de aanvang van de examens ad valvas en via de gebruikelijke elektronische communicatiekanalen bekendgemaakt.

ž5. Bij de opmaak van de examenroosters wordt getracht een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen de roosters van de examinatoren en de studiedruk van de studenten.

 

Artikel 18. Naleving examenregeling


Examinatoren en studenten houden zich strikt aan de vastgestelde examenregeling. 
 
Artikel 19. Plaats


Alle examens en deelexamens worden afgenomen in een lokaal van de hogeschool of op een locatie buiten de hogeschool waar onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd, behoudens in gevallen van overmacht vast te stellen door de voorzitter van de examencommissie.


 
Artikel 20. Informatie vooraf


Deze studiegids geeft bij de gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen per opleiding (de zgn. ECTS-fiches) gedetailleerde informatie over de cursusinhoud, de begincompetenties, de beoogde competenties, de examenvorm en eventuele bijzondere evaluatievoorwaarden van alle opleidingsonderdelen en de eventuele rubrieken daarvan. Die informatie is bindend voor de examinator en de studenten.


 
Artikel 21. Examenvorm


De vorm van het examen wordt bepaald door het departementshoofd, na raadpleging van de examinatoren en rekening houdend met de te beoordelen bekwaamheid. De examenvorm wordt via deze studiegids, nl. bij de gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen per opleiding (de zgn. ECTS-fiches) aan de student bekendgemaakt.
Ontbreekt de examenvorm in de studiegids, dan wordt de examenvorm klassikaal gekozen bij 2/3 meerderheid.
Wanneer een vorm van permanente evaluatie wordt gehanteerd, dienen de modaliteiten vˇˇr de start van het opleidingsonderdeel aan de studenten te worden meegedeeld.

 

Artikel 22. Wijziging van examenvorm


Een student kan om redenen van lichamelijke of psychische aard of andere uitzonderlijke omstandigheden, en zo hij daar tijdig, zo mogelijk vˇˇr het begin van de examenperiode via de examenombuds om verzocht heeft, van het departementshoofd of de opleidingsco÷rdinator toestemming krijgen om examens op een andere dan de vastgestelde wijze af te leggen.
Indien een examinator zich in een situatie van overmacht bevindt, kan het departementshoofd of de opleidingsco÷rdinator toestemming geven om examens op een andere dan de vastgestelde manier te doen afleggen.


Artikel 23. Voorbereidingstijd voor mondelinge examens 


Bij een mondeling of deels mondeling examen wordt de nodige schriftelijke voorbereidingstijd toegestaan. De minimaal te respecteren voorbereidingstijd dient voor elke student gelijk te zijn. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden voor studenten met een erkende functiebeperking of met een erkend bijzonder statuut. De aangepaste modaliteiten inzake voorbereidingstijd dienen opgenomen te worden in het studiecontract van betrokkene.


 
Artikel 24. Openbaarheid van mondelinge examens


ž1. Examens zijn openbaar. De student of de examinator zelf hebben het recht om op een mondeling examen de aanwezigheid te vragen van een bijkomend lid van de examencommissie en/of de examenombuds.

ž2. Hij richt daarvoor vˇˇr het examen een schriftelijke aanvraag tot de voorzitter van de examencommissie. De examenombuds bemiddelt tussen de voorzitter van de examencommissie en de student of de examinator over de aanduiding van het bijkomend lid. De student kan niet eisen dat een examen hierdoor wordt uitgesteld. Het bijkomend lid van de examencommissie of de examenombuds mogen op geen enkele wijze het verloop van het examen be´nvloeden.


 
Artikel 25. Deelexamens


Een opleidingsonderdeel wordt in principe in zijn geheel geŰxamineerd. Deelexamens zijn echter ook mogelijk, nl. van onderscheiden belangrijke delen van opleidingsonderdelen of van rubrieken van opleidingsonderdelen. De informatie hierover is opgenomen in de studiegids, nl. bij gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen per opleiding (de zgn. ECTS-fiches).