Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Afdeling 9. Stages in de vakantie

Artikel. 60


Het is in principe niet mogelijk om stage te doen in de vakantieperiodes.

Op deze algemene regel kan enkel in een beperkt aantal gevallen een uitzondering worden gemaakt:
∑          het beperkt aantal stageplaatsen laat niet toe om alle studenten binnen het academiejaar stage te laten lopen of het vereiste aantal stage-uren uit te voeren;
∑          de stage is gebonden aan een bepaalde periode of omstandigheid die zich situeert buiten het academiejaar;
∑          omstandigheden eigen aan een bepaalde student maken het noodzakelijk om de stage in de vakantieperiodes in te halen.


Wanneer stages in de vakantieperiode worden georganiseerd, dient er aan volgende voorwaarden te worden voldaan:
∑          de stages mogen de deelname aan andere curriculumactiviteiten niet verhinderen of een degelijke voorbereiding op examens bemoeilijken;
∑          de stages moeten kunnen worden afgerond binnen de voorziene evaluatieperioden (uitzonderlijk kan zittijd een beperkte termijn opengehouden worden);
∑          de stagebelasting moet in overeenstemming zijn met de bijhorende studiepunten.


Wanneer een student stage loopt tijdens de vakantieperiode, moet hij compensatietijd krijgen tijdens les- of werkperiode in de vorm van lesvrije dagen (behoudens stages georganiseerd in de vakantie omwille van overmachtssituatie in hoofde van de student):
∑          de student moet, indien de stage wordt toegestaan in de vakantie, beroep kunnen doen op de nodige begeleiding;
∑          er kan geen stage worden georganiseerd tijdens de collectieve sluiting van de hogeschool in de periode juli en augustus;
∑          de student moet in de zomervakantie minimum 4 aansluitende weken vakantie kunnen nemen.


De afwijkende stageorganisatie, aard, doel, inhoud/opdrachten en evaluatievorm van stage moet duidelijk omschreven worden (in de studiegids i.g.v. een algemene afwijkende regeling of in het individuele contract met de student i.g.v. een individuele afwijkende regeling).