Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Afdeling 10. De beraadslaging

Artikel 64. Aanwezigheid van de leden van de examencommissie
Artikel 65. Aanwezigheid studenten
Artikel 66. Geheimhouding
Artikel 67. Stemgerechtigden
Artikel 68. Stemming
Artikel 69. Onregelmatigheden
Artikel 70. Proces-verbaal van de beraadslaging

 

Artikel 64. Aanwezigheid van de leden van de examencommissie 


De leden van de examencommissie hebben de plicht de beraadslaging bij te wonen.
Onverminderd de toepassing van artikel 63 dient, om geldig te beraadslagen, ten minste de helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn, met een minimum van drie stemgerechtigde leden. Indien de examencommissie slechts twee stemgerechtigde leden telt, is de examenombuds, in afwijking van de artikelen 62 en 67 eveneens stemgerechtigd.


 
Artikel 65. Aanwezigheid studenten


De studenten houden zich tijdens de beraadslaging ter beschikking van de examencommissie.


 
Artikel 66. Geheimhouding


De beraadslaging van de examencommissie is geheim. De leden van de examencommissie en alle personen die ambtshalve op de zitting aanwezig zijn, zijn tot geheimhouding over de beraadslaging en de stemming verplicht.


 
Artikel 67. Stemgerechtigden


§1. Elk stemgerechtigd lid van de examencommissie, uitgezonderd de examenombuds en de studentenbegeleider, heeft één stem.

§2. Wanneer een opleidingsonderdeel beoordeeld wordt door meer dan één lid van het onderwijzend personeel, is de coördinerend verantwoordelijke stemgerechtigd.

§3. Een bijkomende stem van een tweede begeleider is mogelijk voor opleidingsonderdelen met meer dan tien studiepunten.

§4. Een lid van de examencommissie dat meerdere opleidingsonderdelen beoordeeld heeft, krijgt één stem per opleidingsonderdeel.


 
Artikel 68. Stemming 


§1. Indien er wordt beslist bij stemming formuleert de voorzitter het voorstel waarover de leden zullen stemmen. De stemming impliceert dat de stemgerechtigde leden stemmen met een ‘ja’ of een ‘nee’.  Het is aanvaard indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen ja-stemmen zijn. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen zijn in dit verband geen uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, wanneer een herstemming geen ander resultaat heeft opgeleverd. 

§2. De examenombuds heeft het recht om de stemming (eventueel een herstemming) en desgewenst de geheime stemming te vragen zonder zelf stemgerechtigd te zijn.

§3. De stemmingen gebeuren schriftelijk en geheim indien ten minste één lid dit wenst. Zoniet stemmen de leden bij handopsteken.

§4. De voorzitter kan beslissen niet te laten stemmen indien hij vaststelt, en hierin door geen enkel lid, noch door de examenombuds, wordt tegengesproken, dat alle leden akkoord gaan met het geformuleerde voorstel.

 

Artikel 69. Onregelmatigheden


Tegen vaststellingen of beslissingen van de examencommissie die berusten op onregelmatigheden bij de beraadslaging of de stemmingen, kan enkel beroep aangetekend worden door de leden van de examencommissie of de examenombuds. Dit moet zo mogelijk gebeuren ter zitting van de examencommissie en vóór de openbare mededeling van de resultaten.


 
Artikel 70. Proces-verbaal van de beraadslaging


Elk departement bepaalt de praktische organisatie van de stemverrichtingen.
Het proces-verbaal van de werkzaamheden van de examencommissie vermeldt ten minste de datum en alle genomen beslissingen over het slagen, de eventuele vermeldingen en de motivering van de sancties wegens fraude. De voorzitter en de secretaris van de examencommissie ondertekenen het proces-verbaal.