Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Afdeling 8. Creditbewijzen

Artikel 41. Voorwaarden behalen creditbewijs
Artikel 42. Geldigheidsduur
Artikel 43. Actualiseringsprogramma

 

 

Artikel 41. Voorwaarden behalen creditbewijs


1. Een student behaalt een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor hij geslaagd is. Een student slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer hij ten minste 10 op 20 behaalt. Een student kan niet verzaken aan creditbewijzen (zie ook artikel 53 en 55).

2. Een creditbewijs wordt voor een student met een diplomacontract of met een examencontract met het oog op het behalen van een diploma in principe niet automatisch neergelegd in een document. Dit gebeurt enkel op vraag van de student. In dat geval kan een technische commissie de creditbewijzen van de afgelopen examenperiode valideren. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van de examencommissie en het diensthoofd studentenadministratie.

3. Studenten die hun studies startten in het studiejaarsysteem van vr de inwerkingtreding van het flexibiliseringdecreet, worden geacht een creditbewijs te hebben behaald voor de opleidingsonderdelen waarvoor binnen het studiejaarsysteem examens werden afgelegd en waarvoor de student minimum 10 op 20 behaalde.

 
Artikel 42. Geldigheidsduur


1. Een creditbewijs blijft in principe binnen de betrokken opleiding onbeperkt geldig.

2. Wanneer ten minste 5 kalenderjaren zijn verstreken sedert het behalen van het creditbewijs, kan de opleidingsraad een actualiseringsprogramma opleggen. Deze termijn van 5 kalenderjaren wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand oktober die volgt op de maand waarin het creditbewijs werd behaald.
De actualisering kan betrekking hebben op slechts een deel van het betreffende opleidingsonderdeel.

 
Artikel 43. Actualiseringsprogramma


Indien een actualiseringsprogramma wordt opgelegd, wordt dit uitdrukkelijk door de opleidingsraad gemotiveerd. De student kan in beroep gaan tegen deze beslissing van de opleidingsraad.