Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Organogram

In het organogram van de PHL vind je de verschillende entiteiten van de PHL terug:

- info over de departementen, de onderzoeksinstituten en de centrale diensten

- info over de beslissings- en adviesorganen, waar ze voor staan en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Het bestuur wordt in onze hogeschool waargenomen door de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de algemeen directeur als afgevaardigd bestuurder.

Beslissingen komen tot stand na raadpleging van de medezeggenschapsraden die in onze hogeschool actief zijn. De medezeggenschap in de Academische Raad, het Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) wordt door de onderwijsregelgeving verplicht opgelegd in alle hogescholen, en wordt verleend aan het personeel én aan de studenten. Deze organen zijn hogeschoolbreed, zij verlenen advies over aspecten die de hele PHL aanbelangen.

Daarnaast heeft de wetgever een Departementale Raad voorzien als adviesorgaan op het niveau van de afzonderlijke departementen. Ook hier zetelen vertegenwoordigers van het personeel en van de studenten.

Naast de wettelijk verplichte adviesorganen werden in de PHL ook nog andere raden in het leven geroepen:

∑ op hogeschoolniveau: de Onderwijsraad en de Onderzoeksraad

∑ op niveau van de opleiding: de Opleidingsraad

∑ in het College van departementshoofden wordt op regelmatige basis met de departementshoofden overlegd.